ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ


ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು :


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. :-

(a) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಥವಾ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(b)ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(c)ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(d)ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(e)ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಸುಪರ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(f)ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(g)ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

Chief Accounts Officer

The Chief Accounts Officer shall advice the Zilla Panchayat in matters of financial policy and shall be responsible for all matters relating to the accounts of the Zilla Panchayat including the preparation of the annual accounts and budget.

The Chief Accounts Officer shall ensure that no expenditure is incurred except under proper sanction and in accordance with this Act and rules and regulations made thereunder and shall disallow any expenditure not warranted by the Act or the rules or regulations for which no provision is made in the budget.

Accounts Section

It is headed by a senior Officer from the State Accounts Department, designated as Chief Accounts Officer. This section acts as Finance department as well as Audit department in Zilla Panchayat System. There will be two Accounts officers to assist the Chief Accounts Officer in his duties &functions. The CAO is the custodian of the Zilla Panchayat Fund & also he advises the Chief Executive Officer & President of the Zilla Panchayat in Financial matters. He will directly Work under the Chief Executive Officer.

Preparation of Budget & Monthly/Annual accounts

The Chief Accounts officer prepares the Budget of the Zilla Panchayat for Non–plan expenditure (Appendix-B). He will assist the C.E.O in re-appropriation of grants at the end of the financial year. He Prepares the Monthly & Annual Accounts based on the Treasury Schedules & Utilization certificates obtained from the Implementing officers.

Funds Flow in Zilla Panchayat

Zilla Panchayat receives the funds from the consolidated fund of the state & centre in the following categories.

1.Planned Funds.

2.Non- Planned funds.

3.Additional grants

Plan & Non-plan funds are released by the State Government to the Z.P in a Quarterly basis & Zilla Panchayat in turn releases these funds to the District level Officers of different Departments, Taluk Panchayats & Grama Panchayats in monthly/Quarterly basis. Funds is also released from the Central government to the various Programmes/Schemes implemented through the Zilla Panchayat & its subsidiary systems such as Taluk Panchayats & Grama Panchayats.

Planned Funds

It is received both from State as well as Central Government for the Execution of developmental activities/works including the creation of the new infra structures & their maintenance. In addition, various centrally sponsored schemes such as JGSY, IAY, SGSY, PMGY, PMGSY, EAS etc. For the Welfare of the scheduled castes & tribes grants is also released through a separate programme called Special Component Programme(SCP).

For the planned programmes the financial allocation is made by the government on the basis of

1.Population

2. Actual Needs

3.Backwardness (Determined by specific parameters)

Non-Plan Funds

It is mainly meant to meet the committed expenditure of the different departments (mainly the salary) & also the maintenance of the infrastructures which are already created. These funds are exclusively released to the Zilla panchayat from the state Government

Additional grants

These funds are not provided in the budget of the Zilla panchayat & hence it is called the Extra budgetary or non-budgetary Grants. Usually it is released by the State /Central Government to meet out the emergency needs such as to provide drinking water, formation of roads, to create rural employment at the drought prone areas, for the control of epidemic diseases & to meet the deficiency of the budget.

Financial Control & Audit :

The Chief Accounts Officer through his Accounts officer (Audit % Compilation) conducts the internal audit of the different departments/Institutions, which are coming under the administrative control of the Zilla panchayat. He will watch the expenditure of the implementing officers against the grants released to them. He will also keep an eye on the strict adherence of the norms prescribed for schemes during theirmplementation by the Executives.

Planning Section

Functions of the Chief Planning Officer (CPO)

1.Formulating Perspective Plan, Five Year Plan and Annual Plan for the development of district.

2.Determining priorities for the District. Based on these priorities, allocating outlays to sectors/departments and ensuring outlays for some earmarked programmes.

3.Guiding the District Officers in the formulation of suitable schemes in accordance with local needs and local resources in the framework of District Objectives.

4.Finalising physical targets for various sectors in consultation with concerned Department.

5.Identifying area for integration and ensuring their integration in the sectoral plans.

6.Determining size of the Taluk Panchayat Sector outlay and distribution of the same among Taluk Panchayats on the basis of the objective criteria.

7.Assisting in inter-departmental co-ordination, guiding the Taluk Panchayats in formulation of Taluk sector Plan and ensuring incorporation of the Plan proposals of Taluk sector plan in the District Plan.

8.Assisting Gram Panchayats in the preparation of the Annual Development Plan and incorporating the same in the District Plan.

9.Preparing the Action Plan of various schemes, including RD & PR schemes in consultation with field departments.

10.Monitoring the progress of implementation of District Plan including achievement in targets, maintenance of time schedule and initiation of corrective action.

11.Assisting in releasing the grants to various departments based on priorities and MMRs.

12.Furnishing vital information concerning Planning to the Planning Department at the State level and creating the data bank at the district level with help of district level officers.

13. Carrying out such assignments as are given from time to time by the State Level District Planning Division.

14.To tour at least ten days in a month to closely monitor the implementation of various Plan programmes in relation to annual action plan, targets and achievements as per MMR & KDP and to know the bottlenecks and suggest suitable solutions to overcome the bottlenecks, if any. To invariably send the approved tour dairy to the Director, District Planning division.

15.Any other work entrusted by the CEO, Zilla Panchayat

Manpower and Credit Planning Officer :

1.Preparing the Manpower Budget for the district. Identifying pockets of unemployment, period and nature of unemployment and formulating an employment Plan and dovetailing the same with the district’s development plan.

2.Identifying and initiating training programmes in area suited to the district needs.

3.Organising coordinated training programme for officers and personnel in the field cadres from time to time.

4.Maintaining liaison with the Lead Bank of the district in the preparation of the credit plan for the district.

5.Preparing Banking plan and credit plans for the district, taluk and ensuring mobilization of institutional credit through various financing agencies.

6.Reviewing District Credit Plans.

7.Integrating District Credit Plan with the District Development plan.

8.Any other work entrusted by the Chief Planning Officer.

Statistical Officer

1.Maintaining all statistical information Talukwise/Grama Panchayat wise relevant to Planning & Development and ensuring the updating of such data periodically.

2.Maintaining benchmark data on important socio-economic aspects in “Grama-Namune” and updating the same every year.

3.Reviewing and monitoring plan expenditure periodically.

4.Preparing monthly review of the implementation of the plan programme in the district.

Planning Assistant:

1. Carry out such assignments as are entrusted from time to time by the Chief Planning Officer and other officers of planning unit of Zilla Panchayat.

Administration and Development Section

Under the provisions of Section 196(2) of The Karnataka Panchayat Raj Act 1993, government have appointed two Deputy secretaries to the Zilla Panchayat. They will assist the Chief Executive Officer in the performance of his duties prescribed under Section 197 of the said Act. Accordingly the Deputy Secretary(Admn) will assist in respect of Administration matters and the Deputy Secretary(Dev) will assist in respect of Developmental activities. They will also be functioning as Ex-officio Secretaries of Standing Committees constituted under the provisions of section 186 of Karnataka Panchayat Raj Act 1993.

Functions of Deputy Secretary (Administration) :

(a) Control over Personnel coming under the Jurisdiction of Zilla Panchayat including Rural Development Department.

(b) Sanction of Leave and Advances.

(c) Purchases of Vehicles and maintenance.

(d) Purchase of Stationery and Furniture etc.,

(e)Administrative control of all departments including Taluk Panchayat.

(f)Inspections of subordinate offices.

(g)Reviewing of Diaries of Subordinate Officers.

(h) According of administrative sanctions on the proposal of subordinate Officers.

(i)Any other work entrusted by the Chief Executive Officer.

Council Section

(a)Serving notices and preparing agenda for Zilla Panchayat Meetings, Standing Committee meetings.

(b) Preparing meeting Proceedings.

(c) Compilation of answers, to the questions raised by Zilla Panchayat Members.

(d)Reviewing proceedings of meetings conducted by taluk panchayat & grama panchayat .

(e)Payment of allowance/sitting fee to the Zilla Panchayat, Members.