ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪಟ್ಟಿ
Sl.No Name Designation From TO
1ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಭಾರ) 28-08-2006 11-01-2008
2 ಶ್ರೀ ಗಂಗರಾಮ್ ಬಡೆರಿಯಾ ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಭಾರ) 11-01-2008 21-07-2008
3ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಭಾರ) 21-07-2008 23-09-2008
4 ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಾಜ್ನೀಶ್ ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 23-08-2008 30-09-2008
5ಡಾ. ರಾಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 30-09-200829-09-2011
6ಶ್ರೀಮತಿ ರಾತ್ನಾಪ್ರಭಾ ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಭಾರ) 01-10-2011 21-07-2012
7ಶ್ರೀ. ಅಮಲಾನ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಸ್ವಾಸ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 21-07-2012 28-05-2017
8ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 28-05-2017 23-05-2018
9ಶ್ರೀ. ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ,ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು23-05-201813-06-2018
10ಶ್ರೀ. ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಭಾರ) 13-06-2018 23-07-2018
11ಶ್ರೀ. ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು23-07-201807-02-2020
12ಡಾ. ಎನ್ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು12-02-202009-09-2022
12ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಜಪೇಯಿ, ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು09-09-2022-